Basima Al-Qadi

Basima Al-Qadi – Pedagog, absolwentka pedagogiki specjalnej na UŁ. Skończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki i edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, jest w trakcie studiów z zakresu terapii pedagogicznej. Jest czynnym nauczycielem, pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie, ruchowo i ze współistniejącymi sprzężeniami oraz osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (m. in. autyzm, zespół Aspergera). Od 2 lat intensywnie rozwija swój warsztat z AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej), ukończyła szkolenie PECS oraz z programu MÓWik (jedna z metod AAC). Ponadto stale podnosi swoje kompetencje do pracy z osobami ze spektrum autyzmu (ASD) m. in. III stopniowe szkolenie z terapii behawioralnej. Ukończyłam również szkolenia z zakresu terapii ręki,  diagnostyki i pracy z dziećmi z FAS.

Ukończone szkoły, szkolenia, kursy:

17.12.2009 – ukończenie studiów jednolitych magisterskich na kierunku Pedagogika – Edukacja Specjalna

22.02.2010 – ukończenie Studiów Podyplomowych – Oligofrenopedagogika

08.12.2012 – ukończenie szkolenia z zakresu Diagnozy umiejętności funkcjonalnych podstawą Programu Edukacyjno-Terapeutycznego cz. II

14.01.2015 – ukończenie szkolenia „Picture Exchange Communication System – Poziom 1” PECS

18.01.2015 – ukończenie warsztatów terapeutycznych z zakresu „Funkcje kończyny górnej i ręki w aspekcie terapii ruchowej-ćwiczenia motoryki globalnej, chwytu i manipulacji oraz inne specyficzne formy stymulacji”

18.03.2015 – referent – seminarium: „W poszukiwaniu dróg wspomagania rozwoju osób z głębokim upośledzeniem umysłowym”

25.04.2015 – uczestniczenie w Konferencji – Biomedyczne aspekty terapii i edukacji dzieci z autyzmem

19.05.2015 – ukończenie warsztatów z zakresu Wspomagania ucznia z zaburzoną komunikacją

02.06.2015 – ukończenie szkolenia z zakresu – „Wykorzystanie programu MÓWiK w terapii i życiu codziennym osób niemówiących”

2015r. Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami
pokrewnymi (3 –stopniowe szkolenie)

2015r. „gdy mnożą się pytania i potrzeba nowych pomysłów”-
warsztat szkoleniowy dla osób mających doświadczenie w pracy z dziećmi z CZR

2015r. techniki SAZ (Stosowanej Analizy Zachowania)
w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi

2015r. Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się (AAC) –
poziom zaawansowany

2016r. ukończenie studiów podyplomowych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Reklamy