Karol Kędzia

Karol Kędzia – psycholog, mediator sądowy, socjoterapeuta. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywał pracując zarówno w jednostkach sfery budżetowej min. Dom Dziecka nr 9 w Łodzi, MOPS I Wydział Pracy Środowiskowej jak i organizacjach pozarządowych m.in. Pracownia Alternatywnego Wychowania, Stowarzyszenie Mediatorów „Porozumienie”. W latach 2006 – 2011 r. współpracował ze Stowarzyszeniem Pracownia Alternatywnego Wychowania przy realizacji zadań publicznych z zakresu:

  • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym

Ukończone szkoły, szkolenia, kursy:

05.07.2004 – ukończenie studiów na kierunku Psychologia w zakresie psychologii stosowanej

24.06.2005 – uczestnictwo w Studium Socjoterapii – PDN Pracownia Alternatywnego Wychowania

27.05.2007 – ukończenie kursu z zakresu pracy korekcyjnej z dziećmi i młodzią ze środowisk wysokiego ryzyka

10.12.2010 – szkolenie z zakresu: „wprowadzenia do pracy z klientem”

29.09.2011 – ukończenie szkolenia z zakresu Mediacji Rodzinnych

22.01.2012 – ukończenie 60-cio godzinnego szkolenia mediatorów

20.10.2013 – ukończenie 20-sto godzinnego szkolenia w zakresie mediacji rodzinnych

07.12.2013 ukończenie 20-sto godzinnego szkolenia w zakresie mediacji z udziałem nieletnich

20.12.2013 – ukończenie szkolenia – Praktyczne aspekty pracy z rodziną uwikłaną w przemoc

26.05.2014 – ukończenie szkolenia – Diagnoza i wsparcie dziecka wykorzystywanego seksualnie

26.06.2014 – ukończenie szkolenia – Negocjacje i mediacje w pomocy społecznej

25.05.2015 – ukończenie kursu kwalifikacyjnego pedagogicznego dla czynnych zawodowo nauczycieli

Reklamy