Oferta Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Pro Europa”

I Oferujemy diagnostykę w zakresie:

 1. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych

 2. Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna specyficznych trudności w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii)

 3. Diagnoza logopedyczna (wady wymowy oraz zaburzenia rozwoju komunikacji i języka u dzieci)

 4. Ocena gotowości i dojrzałości szkolnej,

 5. Diagnoza psychologiczna zaburzeń emocjonalnych, trudności zachowania u dzieci, młodzieży

 6. Doradztwo zawodowe – diagnoza predyspozycji osobowościowych i zawodowych

II Profesjonalną pomoc w zakresie:

 1. Indywidualnych konsultacji psychologicznych dotyczących min.

 • trudności natury wychowawczej w kontaktach rodzic-dziecko

 • nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji towarzyskich

 • poczucia smutku, pustki, obniżonej samooceny, trudnościami w relacjach rodzinnych, małżeńskich

 • brakiem satysfakcji z bliskich relacji

 1. Zaawansowanej Terapii Integrującej (AIT) – jest to terapia skierowana do osób, które doświadczyły traumy. Traumę rozumie się zarówno jako tzw. „sytuację sejsmiczną” – czyli gwałtowną, dramatyczną zmianę, która uniemożliwia funkcjonowanie w dotychczasowym systemie np. śmierć osoby bliskiej, wypadek, przeżycie katastrofy itp. Ponadto jest to terapia traumy rozwojowej, czyli takiej, która powstała w wyniku długotrwałego doświadczania sytuacji przemocowej, trudnej np. wychowanie w rodzinie alkoholowej, doświadczanie przemocy. A także praca ze schematem – cyklicznie powtarzającymi się sytuacjami trudnymi np. wchodzenie w relacje przemocowe w różnych środowiskach funkcjnowania. Terapeuta pracuje z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi, psychospołecznymi oraz zaburzeniami psychosomatycznymi – chorobami nie mającymi podłoża fizjologicznego (alergie, zaburzenia odżywiania itp.).

 2. Mediacji w sprawach rodzinnych, karnych, nieletnich prowadzone przez mediatora wpisanego na listę mediatorów sądowych w Sadzie Okręgowym w Łodzi

 3. Diagnozy, konsultacji i terapii logopedyczna – mająca na celu oddziaływania ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się – od prostych wad wymowy do niemożności mówienia włącznie. Jej celem jest usprawnienie, korygowanie i stymulowanie mowy.

 4. Treningu Umiejętności Społecznych – prowadzony jest przez doświadczonego olifrenopedagoga. W skład treningu wchodzą: (trening komunikacji społecznej, zarówno bezpośredniej jaki i przez inne media, jak: listy, telefon, internet, itp., uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych. Rozwijanie rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych oraz norm, wzorów i oczekiwań interpersonalnych i kulturowych).

 5. Rewalidacji w zakresie  inteligencji emocjonalnej, empatii, dostrajania sie emocjonalnego do innych – czyli kluczowych działań poprawiających zakres funkcjonowania w społeczeństwie u dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

 6. Rewalidacji pedagogicznej – specjalistycznych działań mających na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania pedagogiczne. Celem zajęć jest: stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczestników zajęć, eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji

 7. Zajęcia wyrównawcze (terapia pedagogiczna) dla dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją, dyskalkulią oraz innymi zaburzeniami w sferze edukacyjnej.

 8. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami psycho-ruchowymi – zajęcia skierowane są do dzieci z podejrzeniem ADHD, ADD itp. Prowadzone są przez wykwalifikowanych terapeutów autorskimi metodami. Równolegle do grupy dziecięcej odbywa się praca z rodzicami.

 9. Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży – warsztaty te mają na celu rozwój umiejętności społecznych, grupowych oraz pracę z urazami psychicznymi.

 10. Zajęcia pogłębiające więzi między rodzicem a dzieckiem – skierowane do rodzin, których dzieci znajdują się w Pieczy Zastępczej oraz posiadających trudności w reacji z własnym dzieckiem.

 11. Cykl warsztatów z zakresu Stosowania Metody NVR – metoda ta proponuje zastosowanie konkretnych kroków mających na celu uzdrowić toksyczne relacje panujące w środowisku rodzinnym, społecznym. W trakcie szkolenia poznają państwo te kroki oraz nauczą się stosować Model Komunikacyjny, ułatwiający wzajemne zrozumienie się partnerów relacji.

 12. Arteterapia, czyli terapia sztuką – a właściwie przez jej tworzenie. W procesie arteterapeutycznym za najważniejszy aspekt uznaje się sam proces tworzenia. Nie ma tutaj znaczenia posiadany talent, bądź jego brak. W tym procesie nie oceniamy wytworu, ważne jest zaangażowanie i obecność w akcie twórczym. Zajęcia realizowane są poprzez następujące metody: metody audiowizualne, elementy choreoterapii, elementy muzykoterapii, bajkoterapię, pracę z symbolami, genogramy. Zajęcia skierowane są do szerokiej grupy odbiorców bez względu na wiek, zaburzenia rozwojowe itp.

 13. Trening kompetencji wychowawczych – skierowany do rodziców i nauczycieli. Oparty o jest o zasady „Wychowania bez porażek” Gordona, „Komunikację bez przemocy” Rosenberga, technikę NVR oraz bezpieczny styl przywiązania wg M. Ziemskiej.

 14. Szkolenia dla firm (komunikacja bez przemocy, trening interpersonalny , superwizje i poradnictwo psychologiczne dla firm i biznesu, ewaluacja i doradztwo personalne ).

 15. Warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem i jego konsekwencjami – zawierają w sobie el. Muzykoterapii, relaksacji, pracy z ciałem.

Reklamy